EnglishRussianGermanSlovak
 
 
Program regionalny Drukuj Poleć znajomemu
Zarząd Zakładów Wytwórczych „CHEKO” Sp. z o.o.
informuje, iż Firma otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy, na realizację projektu ze środków POIR.

 

OPIS PROJEKTU
Dotacja na kapitał obrotowy dla ZAKŁADÓW WYTWÓRCZYCH CHEKO sp. z o.o. w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa ZAKŁADÓW WYTWÓRCZYCH CHEKO sp. z o.o
 
PLANOWANE EFEKTY
Planowanym efektem jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa ZAKŁADÓW WYTWÓRCZYCH CHEKO sp. z o.o.  w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 333 443,31 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 31/100).

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 333 443,31 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 31/100)  .

Instytucja Pośrednicząca przyznała ZAKŁADOM WYTWÓRCZYM CHEKO sp. z o.o. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 333 443,31 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 31/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 333 443,31 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 31/100).

moj_region_w_europie.png
Zarząd Zakładów Wytwórczych „CHEKO” Sp. z o.o.

informuje, iż Firma otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej nr 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Firma zrealizowała Projekt

pt. „Wzmocnienie konkurencyjności ZW CHEKO Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowej technologii produkcji, nowych i udoskonalonych produktów oraz zawiązanie trwałej współpracy z publiczną jednostką edukacyjną w zakresie objęcia patronatem klasy uczniów oraz organizowania praktyk zawodowych”


zgodnie z Umową o dofinansowanie nr WP-II-P.433.5.275.2014

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków RPO WK-P poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego (Linii technologicznej do recyklingu dedykowanej do recyklingu odpadów brudnych, na którą składają się Linia myjąca z oczyszczalnią ścieków oraz Linia wytłaczająca tj. granulacyjna oraz pozostałe urządzenia produkcyjne działu opakowań tworzyw sztucznych oraz działu utrzymania ruchu) oraz budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej, firma ZW CHEKO Sp. z o.o. wprowadziła do oferty jeden nowy produkt tj. jedną gamę nowych produktów w postaci pojemników o pojemności 3l, 5l, 8l i 10l pod tzw. „platynkę” foliowaną i zgrzew oraz jeden udoskonalony produkt tj. jedną gamę udoskonalonych produktów w postaci pojemników i opakowań technicznych w nowych rozmiarach: pojemnik 18, 16 i 20l z zastosowaniem litografii IML. Jednocześnie firma wprowadziła do procesu produkcji nową technologię w postaci: recyklingu tzw. tworzyw brudnych.
Ponadto odnotowany został pozytywny wpływ na realizację polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie: budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, propagowania rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku i wpływających na jego ochronę, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Projekt spowoduje docelowo wzrost zatrudnienia w Firmie o 14 osób oraz wzrost przychodów.
Poza tym, niezwykle istotnym efektem realizacji przedmiotowego projektu jest jego wpływ na zawiązanie stałej współpracy z publiczną jednostką edukacyjną tj. Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 3 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Wybrana grafika
Wybrana grafika
Wybrana grafika